IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

Názov školy: Základná škola s materskou školou
Adresa: 02201 Čadca Podzávoz 2739
Telefón: 041/4334183
Zriaďovateľ: Mesto Čadca
Elektronická adresa školy: mspodzavozca@post.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Eva Gurová
Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Elena Jahodjarová
Pedagogickí zamestnanci: pani Viera Pecárová
pani Marta Jurišová
pani Eva Králová
Ostatní zamestnanci: pani Anna Buchtová, upratovačka
Kapacita materskej školy: 42
Počet tried: 2
Počet detí v školskom roku 2010/2011: 42
Počet pedag. zamestnancov: 4
Počet neped. zamestnacov: 1

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Materská škola je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ, a je umiestnená v prvej z troch budov tohto komplexu. Tvoria ju dve triedy, slúžiace ako herne, po rozložení ležadiel aj ako miesta popoludňajšieho odpočinku detí. Máme prerobené detské toalety a vybudovanú toaleta pre zamestnancov. Nedorobený zostal iba sklad, ktorý slúži svojmu účelu v provizórnych podmienkach. Dlhá chodba je používaná ako šatňa detí pre obidve triedy. Miestnosť zástupkyne školy slúži sčasti aj ako sklad výtvarného materiálu a prezliekanie učiteliek a odkladanie ich osobných vecí. V školskej jedálni je pre potreby materskej školy na stravovanie detí vyhradený priestor. V areáli školy má materská škola vyhradenú trávnatú plochu s jedným pieskoviskom, detskou šmýkačkou a hojdačkou. Umožňuje realizovanie voľných pohybových, komunikatívnych a tvorivých konštrukčných činností. Počas leta poskytuje dostatok tieňa. Prínosom pre skvalitnenie prostredia MŠ sú vymenené plastové okná na celej budove školy.

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY

Prevádzka v materskej škole je od 6.30 do 16.30

Usporiadané denné činnosti, ktoré sa pravidelne opakujú, tvoria denný poriadok. V dennom poriadku sa striedajú:
- Hry a hrové činnostiach
- Pohybové a relaxačné cvičenia
- Pobyt vonku
- Odpočinok
- Činnosti, zabezpečujúce životosprávu

Organizačnou formou predškolského vzdelávania je edukačná aktivita. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné. Denný poriadok je vyvesený na viditeľných miestach v triede.

Denný poriadok v materskej škole

Rámcovo stanovený čas
od 6.30 – 8.45 hod.
* hry a hrové činnostiach
* pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
Pevne stanovený čas. Desiata
od 8.45 – 9.15 hod.
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)
Rámcovo stanovený čas
od 9.15 - 12.00 hod.
* hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita
* pohybovové a relaxačné cvičenia
* pobyt vonku
Pevne stanovený čas. Obed
od 12.00 – 13.00 hod.
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)
Rámcovo stanovený čas
od 13.00 – 14.30 hod.
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
* odpočinok
* pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita
* hry a hrové činnosti
Pevne stanovený čas. Olovrant
od 14.30 – 15.00 hod.
* činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)
Rámcovo stanovený čas
od 15.00 – 16.30
* hry a hrové činnosti, edukačná aktivita
* pobyt vonku
* činnosti zabezpečujúce životosprávu